Domovní řád

Bytového družstva Vyšehradská 27/423

 

Úvodní ustanovení

1)        V souladu s příslušnými právními předpisy a svými stanovami vydává Bytové družstvo Vyšehradská 27/423 (dále jen "družstvo") tento domovní řád, který obsahuje bližší pravidla pro užívání bytů, prostor sloužících podnikání, společných částí domu a jejich zařízení.

2)        Tento domovní řád je závazný pro všechny členy družstva, pro nájemníky i podnájemníky bytů, nájemce prostor sloužících podníkání i osob užívajících byty či prostory sloužící podnikání, včetně jejich návštěv. Jeho dodržování přispívá ke spokojenému bydlení v domě, a proto členská schůze očekává, že nebude docházet k jeho porušování.

 

Základní pojmy

1)        Uživatelem domu se rozumí člen družstva, nájemce a podnájemce bytu či prostoru sloužícího podnikání i osoby žijící s nájemcem či podnájemcem v bytě či osoby užívající prostor sloužící podnikání i jejich návštěvy.

2)        Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

3)        Prostory sloužící podnikání jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské zájmové činnosti a ateliéry). Prostory sloužící podnikání nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu.

4)        Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní kóje, komora mimo byt apod.).

5)        Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, světlíky, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, kočárkárna - kolárna, kotelna, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla a vertikální rozvody: studené vody, kanalizace a plynu, dále rozvody elektřiny a vzduchotechniky ve společných částech domu, výtah, hromosvod, společné antény a společná zařízení domu a dále pavlače, balkony a terasy, i když mohou být užívány jen některými uživateli domu.

 

I. Povinnosti družstva vůči uživatelům domu

1)        Družstvo je povinno pečovat o společné části domu a o dodávku služeb souvisejících s užívání bytů i prostor sloužících podnikání tak, aby umožnilo uživatelům domu nerušené užívání bytů i prostor sloužících podnikání a využívání všech služeb souvisejících s jejich užíváním. V tom družstvo zejména pečuje o základy domu, střechu, fasádní opláštění, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, pavlače, balkony a terasy, kočárkárnu - kolárnu, kotelnu, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společnou anténu. Družstvo zejména pečuje, aby byla prováděna pravidelná údržba a včasné opravy společných částí domu a podle možností i jejich modernizace. Družstvo pečuje i o zařízení umístěná ve společných částech domu, například o kotle v kotelně.

2)        Družstvo vede technickou dokumentaci domu, resp. jeho společných částí.

3)        Družstvo provádí administrativní práce spojené se správou domu, zajišťuje pravidelné vybírání záloh od nájemců bytů i prostor sloužících podnikání na služby spojené s užíváním bytů i prostor sloužících podnikání a zajišťuje úhradu těchto služeb jejich dodavatelům i pojištění domu.

4)        K úhradě prací družstva spojených se správou domu mají členové orgánů družstva nárok na odměnu ve výši stanovené členskou schůzí družstva.

 

II. Práva a povinnosti uživatelů domu

1)        Uživatel domu má zejména právo:

a)    vyžadovat po družstvu, aby mu zajistilo nerušené bydlení v jeho bytě či podnikání v prostoru sloužícího podnikání, užívání společných částí domu a jejich zařízení v souladu s tímto domovním řádem a včas odstraňovalo závady na společných částech domu, které nájemci bytu brání v nerušeném bydlení,

b)   provádět stavební úpravy bytu či prostoru sloužícího podnikání, které má písemně odsouhlasené družstvem. Nesmí však jimi ohrozit výkon nájemního práva nájemců bytů či prostor sloužících podnikání ani nesmí ohrozit funkčnost společných částí domu.

 

2)      Uživatel domu má zejména povinnosti:

a)    je povinen při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním uživatelům domu výkon jejich práv. Výkon práv a povinností nesmí bez právního důvodu zasahovat do práva a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy,

b)   užívat najatý byt nebo prostor sloužící podnikání v souladu se stanovami družstva, tímto domovním řádem a uzavřenou nájemní smlouvou,

c)    řádně udržovat byt nebo prostor sloužící podnikání, tj. na své náklady provádět údržbu a opravy, které není povinno provádět družstvo a bez zbytečného odkladu oznamovat družstvu závady, které je povinno odstranit družstvo. Údržbu a opravy bytu a jeho zařízení provádí člen družstva, který je nájemcem daného bytu na svůj náklad. Družstvo hradí údržbu a opravy společných částí domu. V případě sporu o to, zda opravu má hradit družstvo nebo člen družstva, se rozhoduje podle vymezení společných částí domu,

d)   odstranit na svůj náklad závady a poškození, která na jiných bytech nebo prostorách sloužících podnikání nebo společných částech domu a jejich zařízení způsobil sám nebo ti, kteří s ním byt nebo prostor sloužící podnikání užívají. Neučiní-li tak, odstraní je po upozornění povinného uživatele domu družstvo na jeho účet,

e)    udržovat pořádek ve společných částech domu i na zařízení domu, např. výtah, v případě znečištění je uživatel domu, který jej způsobil, povinen učinit neprodlenou nápravu, pokud tak neučiní, provede nápravu družstvo na náklady tohoto uživatele domu,

f)    je povinen dodržovat ustanovení požárního řádu a doplňujících směrnic. Zneužití protipožárního zařízení objektu (hasicí přístroje, hydranty, požární větráky apod.) je trestné a bude postihováno v souladu s příslušnými právními předpisy,

g)   třídit odpad a používat nádoby na komunální či tříděný odpad jen pro takový odpad, ke kterému jsou nádoby určeny,  

h)   povolit vstup do najatého bytu nebo prostoru sloužícího podnikání pokud to vyžaduje úprava či oprava jiného bytu, prostoru sloužícího podnikání nebo společných částí domu, případně odstranění závad vyplývajících z kontrol a revizí jednotlivých zařízení (např. komíny, plynové rozvody či zařízení) a opatření směřující k zamezení či šíření škod z havárie nebo živelné události, ale musí být na nutnost zpřístupnění bytu nebo prostoru sloužícího podnikání předem upozorněn. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol. V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo prostoru sloužícího podnikání z důvodu havárie, ohrožení života a zdraví osob nebo bezprostředně hrozící škody na majetku, doporučuje se, v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce, oznámit družstvu místo pobytu anebo adresu a telefon osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu či prostoru sloužícího podnikání,

i)     umožnit v bytě nebo v prostoru sloužícího podnikání instalaci a údržbu zařízení pro měření spotřeby tepla a vody a umožnit odečet naměřených hodnot,

j)     umožnit přístup k uzávěrům plynu, vody nebo tepla, jsou-li umístěny v daném bytě nebo v prostoru sloužícího podnikání, uchovávat volný přístup k těmto uzávěrům ve společných částech domu,

k)   neuzavírat hlavní uzávěry vody, plynu či tepla bez souhlasu představenstva (předsedy) družstva a zajistit oznámení o jejich odstávce uživatelům domu na informační tabuli minimálně 24 hodin dopředu, pokud není nutné uzavřít uzávěr v souvislosti s havárií. Uživatel domu, který uzavře hlavní uzávěr je povinen jej opětovně otevřít v nejkratší možné době,

l)     platit zálohy na služby spojené s užívání bytu či prostoru sloužícího podnikání v určené výši a v termínech stanovených družstvem, včetně vyrovnání těchto služeb,

m) včas hlásit změny v počtu osob, které byt užívají, jejich jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště a kontaktní údaje (telefon, email),

n)   provozovat v bytě nebo prostoru sloužícího podnikání jen takovou živnost, kterou je podle právních předpisů možné v bytě nebo v prostoru sloužícího podnikání provozovat,

o)   zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně; zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu či hlodavců,

p)   nepřepravovat jízdní kolo výtahem, v přízemí domu je zřízena kolárna, kde je možné kola odkládat,

q)   neodkládat věci ve společných prostorách domu, a to ani na pavlačích. Odloženou věc je nájemník povinen na pokyny družstva a ve lhůtě jím stanovené odstranit. Neučiní-li tak, může odstranění zajistit družstvo na účet nájemníka poté, když jej na tuto možnost upozornilo,

r)     nezamykat dveře na pavlač, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o únikovou cestu v případě požáru,

s)    zhasnout světlo při odchodu ze společných prostor, které nejsou opatřeny automatickým zhasínáním,

t)     zavírat okna sklepů a okna ostatních společných prostor v topném období, s výjimkou krátkodobého vyvětrání,

u)   nečistit obuv, šaty a jiné předměty ve společných prostorách bytového domu,

v)   odklízet sníh z teras a balkónů, které jsou v užívání jen některých nájemců bytů či prostor sloužících podnikání,

w) nekouřit ve výtahu ani ve společných částech domu, vyjma dvora, kde je umístěn popelník,

x)   nepřetěžovat výtah nad hmotnost určenou na štítku ve výtahu.

 

III. Užívání společných prostor a zařízení domu

1)            Společné prostory a zařízení domu se mohou používat pouze k účelům, k nimž jsou určeny a tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů domu. Vchody, chodby, schodiště, průjezd, pavlače, dvůr, světlíky apod. musí zůstat volné. Není přípustné používat společné prostory ke skladování čehokoli, co náleží jen jednomu nebo několika nájemcům v domě, pokud nemají od družstva písemné povolení k časově omezenému využití části těchto prostor pro sebe. Dostatečně velké společné prostory může družstvo vyhradit uživatelům domu k užívání pro určitý účel, např. pro dětské kočárky nebo jízdní kola.

2)            Společná zařízení domu se mohou používat pouze podle pravidel stanovených družstvem. Pokud je používání společného zařízení spojeno se spotřebou energie nebo vody, je uživatel domu povinen spotřebu družstvu uhradit způsobem, který mu družstvo určí.

3)            Poškozování informačních zařízení v domě (vývěsky, oznámení, informační nápisy apod.) bude posuzováno jako závažné poškozování majetku.

4)            Při ztrátě klíče od kolárny ponese náklady s výměnou zámku i výrobou nových klíčů, ten uživatel domu, který ztrátu způsobil. Ztrátu klíče je povinen nahlásit okamžitě představenstvu (předsedovi) družstvu, jinak odpovídá za škodu, která v důsledku ztráty klíče vznikla.

 

IV. Otevírání a zavírání domu a přístup do společných částí domu

1)      Klíče od místností, kde jsou obslužná zařízení domu, např. strojovna výtahu, kotelna, jsou uloženy u předsedy družstva nebo jím pověřené osoby.

2)      Každý uživatel domu je povinen zavírat po příchodu či opuštění dům a po skončení užívání uzamykatelných společných částí domu, např. kolárny, sklepy i tyto prostory. Zároveň je povinen nepouštět do domu neznámé osoby a činit veškeré kroky předcházející škodám na majetku domu či ostatních uživatelů domu.

 

V. Klid v domě

1)        Uživatel domu je povinen zajistit, aby všichni, kdo najatý byt či prostor sloužící podnikání užívají, nerušili ostatní uživatele domu, zejména sousedy, nadměrným hlukem.

       V době nočního klidu od 22 hodin do 7 hodin se nesmí používat hlučné nástroje a nářadí, ani jinak rušit hlukem. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat hlučných elektrických spotřebičů a vykonávat jakoukoliv hlučnou činnost. Je také třeba přiměřeně ztlumit zvuk rozhlasových a televizních přístrojů, magnetofonů a jiných přehrávačů.

 

2)        Pokud musí uživatel domu provádět nadměrný hluk v bytě či prostoru sloužícího podnikání, oznámí to předem předsedovi družstva a svým sousedům. Obtěžování hlukem je povinen zkrátit na nejkratší možnou dobu.

3)        Nájemníkům prostor sloužících podnikání v domě se připomíná jejich povinnost respektovat příslušné právní předpisy upravující provozování jejich činnosti z hlediska hlučnosti. Jsou povinni respektovat pokyny představenstva (předsedy) družstva ke zmírnění nebo odstranění zbytečně způsobovaného hluku. Neuposlechne-li nájemce pokyny představenstva (předsedy), bude požádán příslušný orgán státní správy, zpravidla hygienická služba, o zjednání nápravy a družstvo bude postupovat v souladu se stanovami družstva a uzavřenou nájemní smlouvou.

4)        Uživatele domu, který ruší klid v domě, vyzve představenstvo (předseda) družstva, aby závadné činnosti zanechal. Neuposlechne-li této výzvy a pokračuje v závadné činnosti i po uplynutí stanovené lhůty, uplatní družstvo veřejné napomenutí umístěné na webových stránkách družstva a na informační tabuli v domě. Pokud nedojde k nápravě má právo družstvo postupovat v souladu s platnými stanovami družstva či ustanoveními v příslušné nájemní smlouvě.

 

VI. Čištění, vyvěšování a vykládání věcí mimo byt

1)        Čištění věcí, např. klepáním a vytřepáváním, je možné jen na místech k tomu určených a mimo dobu nočního klidu. Čištěním znečištěný prostor musí být uklizen. Výslovně se zakazuje čištění věcí na chodbách nebo v jiných společných prostorách domu nebo z okna bytu.

2)        Komunální odpad se odkládá do popelnic či kontejnerů určených pro dům. Jiný než komunální odpad, např. vyřazené domácí spotřebiče a starý nábytek, je nájemce povinen odkládat na místech k tomu určených, např. sběrných dvorech apod.. Odložení takového odpadu ve společných částech domu nebo v okolí nádob na odpad je zakázáno. Uživatele domu, který tento zákaz poruší, představenstvo (předseda) vyzve k nápravě. Není-li uživatelem domu náprava zjednána ani po výzvě, zajistí představenstvo (předseda) družstva nápravu na účet tohoto uživatele domu.

3)        Umisťovat věci na vnější konstrukci balkonů, teras, oken či na fasádu nebo na střechu, je možné jen se souhlasem družstva. To platí i o instalaci televizních a rozhlasových antén a jejich svodů.

4)        Květiny a jiné rostliny v oknech a na balkonech, pavlačích a terasách musí být zabezpečeny proti pádu. Při jejich zalévání je nutno dbát, aby voda nestékala a nesmáčela zdi domu ani nepoškodila prádlo na sušácích.

5)        Je rovněž zakázáno cokoli vyhazovat či vylévat z oken.

6)        Je-li společný prostor znečištěn provozem nějaké společnosti či živnostníkem (dovoz materiálu, stěhování, provádění oprav apod.), musí být znečištění tímto také odstraněno, jinak odpovídá za odstranění znečištění ten uživatel domu, pro kterého byla činnost vykonávána.

 

VII. Informace v domě

1)      Družstvo poskytuje informace členům družstva na webových stránkách družstva: www.vysehradska.bdruzstvo.cz a ostatní uživatele domu informuje na informační tabuli, která se umisťuje v přízemí domu u poštovních stránek. Představenstvo (předseda) družstva na webových stránkách seznamuje členy družstva zejména s důležitými usneseními orgánů družstva i činnosti družstva a na informační tabuli poskytuje další informace týkající se bydlení v domě. Hodlá-li uživatel domu umístit na informační tabuli své oznámení, může tak učinit s vědomím představenstva (předsedy) družstva. Nejaktuálnější informace, s nimiž hodlá družstvo naléhavě seznámit uživatele domu, jsou umisťovány i na vstupních dveřích do domu či čelní konstrukci výtahu v přízemí domu. Na jiných místech v domě není dovoleno umisťovat jakékoli informace a oznámení.

2)      Nájemníci bytů a prostor sloužících podnikání označují svůj byt či prostor sloužící podnikání, zvonek a poštovní schránku jmenovkami, popřípadě se jménem podnájemníka.

3)      Jakékoli informační a propagační zařízení, např. firemní či reklamní tabule, je možno umístit na fasádu domu či ve společných částech domu jen se souhlasem představenstva (předsedy) družstva a při dodržení právních předpisů, které se na ně vztahují. Jakmile právo na umístění informačního zařízení zanikne, odstraní je uživatel domu a uvede svým nákladem vše do původního stavu.

 

VIII. Chov domácích zvířat

1)      V bytě či prostoru sloužícího podnikání je možno chovat jen přiměřený počet domácích zvířat.

2)      Chovatelé jsou povinni udržovat chovaná domácí zvířata v čistotě a bez parazitů a obstarávat jim v případě potřeby veterinární péči. Pokud chovaná domácí zvířata obtěžují svým zdravotním stavem, nečistotou, pachem, parazity či agresivitou ostatní uživatele domu, vyzve představenstvo (předseda) jejich chovatele k nápravě. Učiní tak i v případě, kdy je zvíře chovatelem týráno. Nezjedná-li chovatel v určené lhůtě nápravu, obrátí se představenstvo (předseda) družstva na příslušnou veterinární správu se žádostí o zjednání nápravy a bude postupovat v souladu s platnými stanovami a uzavřenou nájemní smlouvou.

3)      Uživatelé domu jsou odpovědni za chovaná zvířata a odpovídají za škody, které způsobí v domě nebo uživatelům domu.

4)      Uživatelé domu jsou povinni zajistit, aby chovaná zvířata, neomezovala ostatní uživatele domu v užívání společných prostor v domě a pozemku, který k němu patří. Znečištění společných částí a jiných prostor v domě a pozemku, který k domu patří chovanými zvířaty, jsou jejich chovatelé povinni odstranit.

5)      Vydala-li obec vyhlášku o chovu domácích zvířat, jsou uživatelé domu, kteří chovají domácí zvířata, povinni ji dodržovat.

6)      K držení exotických zvířat je potřeba příslušné povolení orgánů státní správy, např. veterinární správy. Jejich držení je povinen uživatel domu písemně oznámit předem představenstvu (předsedovi) družstva.

 

IX. Ustanovení společná a závěrečná

1)      Spory vzniklé mezi uživateli domu navzájem a mezi nimi a družstvem, které vznikly ve vztazích upravovaných tímto domovním řádem, řeší příslušný orgán družstva, pokud jejich řešení nenáleží mimodružstevnímu orgánu.

2)      Domovní řád je trvale vyvěšen na webových stránkách družstva.

3)      Tento domovní řád přijala členská schůze Bytového družstva Vyšehradská 27/423 dne                    24. června 2014 a změny v něm může provádět pouze členská schůze.